Polityka ochrony danych osobowych obowiązująca w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego „Lublin” Sp. z o.o.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych


 1. Administrator Pani/ Pana danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą Zakłady
  Przemysłu Ziemniaczanego "LUBLIN” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie,
  ul. Betonowa 9, 20-402 Lublin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
  prowadzonym przez Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000050886, NIP:
  9461580419 numer telefonu (+48) 81 532 45 18 adres e-mail

  info@zpzlublin.com.pl 2. Inspektor ochrony danych osobowych

  Spółka aktualnie nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych.
  Jeżeli chciałaby Pani/ Pan skontaktować się ze Spółką w sprawie Polityki
  ochrony danych osobowych, prosimy o informację na adres email:

  info@zpzlublin.com.pl 3. W jakich celach przetwarzane są Pani/ Pana dane osobowe?

  Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z
  Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego „Lublin” Sp. z o.o. (np. umowy sprzedaży
  produktów) oraz współpracy z kontrahentami na różnych płaszczyznach biznesowych,
  w tym odpowiedzi na zapytania skierowane do Administratora.

  Za Pani/ Pana dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane także do celów
  marketingowych, z wyłączeniem profilowania.

  Dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Administratora (np. prowadzenia kontaktów i ustaleń
  technicznych, finansowych, organizacyjnych, tworzenia analiz, zestawień oraz
  statystyk na potrzeby własne, itp.).

  Dane będą przetwarzane do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np.
  wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

  Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo
  zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej.

 4. Przez jaki okres będą przechowywane Pani/ Pana dane osobowe?

  W odniesieniu do umów zawartych ze Spółką, Pani/ Pana dane będą przetwarzane
  przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz po tym okresie wyłącznie
  jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np.
  przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia
  roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres
  niezbędny do realizacji tego typu celów.

  Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez
  Panią/ Pana zgody na takie przetwarzanie.

  Dane będą przetwarzane do wypełnienia obowiązku prawnego przez okres niezbędny
  do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  Dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez Administratora przez okres niezbędny do
  realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez
  okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z
  tytułu prowadzonej przez Administratora działalności.

 5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych?

  W odniesieniu do umów zawartych z Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego „Lublin”
  Sp. z o.o. Pani/ Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit
  b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celach
  marketingowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1
  lit a) RODO.

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celu wypełnienia
  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

  Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych może tez być art.
  6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Administratora - np. w przypadku
  odpowiedzi na zapytania skierowane do Administratora.

 6. Wymóg podania danych

  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

  Podanie danych osobowych w celach współpracy z kontrahentami na różnych
  płaszczyznach biznesowych jest dobrowolne lecz może być niezbędne do realizacji
  celów wymienionych w pkt. 3 powyżej.

 7. Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/ Pana dane osobowe?

  Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe
  na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty
  przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratoremi wyłącznie zgodnie z
  poleceniami Administratora.

  Pani/ Pana dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich
  uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie
  zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla
  potrzeb toczącego się postępowania karnego).

 8. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza
  Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 9. Jakie są Pani/ Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

  Przysługują Pani/ Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez
  Spółkę Pani/ Pana danych osobowych:

  • żądania od Administratora dostępu do Pani/ Pana danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.